Disclaimer

Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Patrick van der Veen worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan Patrick van der Veen. De auteursrechten van alle op deze website weergegeven foto’s berusten uitsluitend bij Patrick van der Veen. Het is niet toegestaan om zonder zijn schriftelijke toestemming foto’s van deze site te vermenigvuldigen, verspreiden of publiceren op welke wijze dan ook. Bij (her)gebruik nadat daarover overeenstemming is bereikt, is naamsvermelding van de fotograaf verplicht, alsmede de aanduiding dat het copyright van de foto’s bij de fotograaf ligt.

Zonder uitdrukkelijke toestemming van Patrick van der Veen Fotografie is het niet toegestaan om fotoproducten van deze site voor commerciële doeleinden te gebruiken.

Portretrecht

Als de afbeelding niet in opdracht van of ten behoeve van de afgebeelde persoon is gemaakt, is het portretrecht beperkt. De afgebeelde persoon kan zich dan alleen maar verzetten tegen vermenigvuldiging of openbaarmaking, voor zover die persoon een redelijk belang heeft om zich daartegen te verzetten. In de woorden van de Auteurswet 1912:

Is een portret vervaardigd zonder daartoe strekkende opdracht, den maker door of vanwege den geportretteerde, of te diens behoeve, gegeven, dan is openbaarmaking daarvan door dengene, wien het auteursrecht daarop toekomt, niet geoorloofd, voor zoover een redelijk belang van den geportretteerde of, na zijn overlijden, van een zijner nabestaanden zich tegen de openbaarmaking verzet. http://nl.wikipedia.org/wiki/Portretrecht

De hier gepubliceerde foto’s zijn gemaakt in de openbare ruimte, dan wel op plaatsen waar ik uitdrukkelijk toestemming van de beheerder heb gekregen om foto’s te maken. Sta je op een foto en wil je dat deze verwijderd wordt, dan doe ik dit in beginsel na een e-mail met duidelijke reden waarom je dit wenst. Hou er rekening mee dat op openbare plaatsen portretrecht geldt: je wordt verondersteld toe te staan dat je afbeelding of foto (en zelfs op videobeelden) genomen kan worden. Uiteraard kun je op het moment zelf mij aanspreken met de vraag de foto te wissen.

De hier gepubliceerde foto’s kun je tegen een vergoeding nabestellen.
Indien je een foto hebt nabesteld, blijft het portretrecht van de afgebeelde persoon met alle ins and outs onverwijld gelden: je mag de foto’s slechts voor privé doeleinden gebruiken.